Regulamin


1.      Organizatorem zajęć Szkoły Tenisa Yellow tenis jest firma: Yellow Tenis  Jakub  Grzys  NIP: 712-304-17-50 REGON: 363579987, zwana dalej Yellow Tenis.

2.      Regulamin jest formą umowy między zgłaszającym a Yellow Tenis.

3.      Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.      Uczestnicy zajęć Yellow Tenis zobowiązani są do przestrzegania: 

-                          regulaminu Yellow Tenis 

-                          regulaminu obiektu sportowego na którym odbywają się zajęcia 

-                          ogólnych zasad etyki gry w tenisa 

5.      Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy /tenisowy/ dostosowany do warunków atmosferycznych oraz obuwie tenisowe.

6.      Czas trwania zajęć wynosi 60 minut, w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze wynikające z zasad korzystania z kortów.

7.      Podstawową jednostką rozliczeniową jest jedna godzina lekcyjna zawierająca opłatę za kort oraz wynagrodzenie instruktora/trenera.

8.      Zajęcia Yellow Tenis odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany na prośbę uczestnika dokonywane są od następnego miesiąca/okresu rozliczeniowego.

9.      Zajęcia Yellow Tenis są płatne w cyklu miesięcznym, zgodnie z następującym przelicznikiem: obowiązująca stawka sezonowa za 1 godzinę pomnożona przez ilość godzin/zajęć w miesiącu.

10.  Opłaty miesięczne należy dokonywać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca zgodnie  z rachunkiem/KP wystawionym przez organizatora.

11.  Uczestnik / opiekun zobowiązuję się do terminowego regulowania płatności zgodnie z wystawionymi dokumentami.

12.  Zaplanowane zajęcia Szkoły Tenisa Yellow Tenis nie odbywają się w przypadku złych   warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie, koszty zajęć nie są zwracane.

13.  W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość  uczestnictwa w zajęciach grupy w najbliższym dogodnym, uzgodnionym terminie.

14.  W przypadku choroby uczestnika zajęć indywidualnych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość odwołania zajęć w terminie 48h od zaplanowanej godziny gry lub przełożenia zajęć na inny dzień w terminie nie krótszym niż 24h od zaplanowanej godziny gry. W terminie krótszym niż 24h od rozpoczęcia gry zgodnie z regulaminem klubu w którym odbywa się gra nie dopuszcza się żadnych zmian. 

15.  Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Podlegają zwrotowi opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy właściciela kortu lub prowadzącego zajęcia.

16.  Jednym z warunków uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tenisa Yellow Tenis jest uregulowanie płatności za zeszły sezon, o ile Klient korzystał z usług Szkoły Tenisa Yellow Tenis.

17.  Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione w klubie tenisowym, Yellow Tenis nie ponosi odpowiedzialności.

18.  OPIEKUN ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka i nie zataja żadnych

przeciwwskazań do uprawiania przez niego tenisa.

      19.  Uczestnicy niepełnoletni przybywają na zajęcia i odchodzą z zajęć Yellow Tenis pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

20.  Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczenie w serwisach internetowych lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, półkoloniach, obozach Yellow Tenis, proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi.

21.  Yellow Tenis  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym.

22.  Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć.

23.  Szkoła Tenisa Yellow Tenis celem przygotowania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych faktura/rachunek/KP zobligowana jest posiadać następujące dane uczestnika zajęć:

 

 

Imię i nazwisko /uczestnika/........................................................................................................

 

 

 

Adres/ulica/kod/miasto/................................................................................................................

 

 

 

NIP /dotyczy firm/........................................................................................................................

 

 

 

24.  Organizator prosi również o podanie do celów kontaktowych: 

 

 

 

Numeru telefonu:........................................................................................................................

 

 

 

Adresu email:...............................................................................................................................

 

25.  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoły tenisa Yellow Tenis  i akceptuję jego warunki.

 

 

 

 

 Niniejszy regulamin obowiązuje od lutego  2016 r

 

Regulamin w wersji PDF - pobierz tutaj